Samen Winnen

Onlangs zijn, op initiatief van de dorpsraad, de besturen van diverse Belfeldse verenigingen bij elkaar geweest. In 2 sessies is het programma “Samen winnen” doorlopen. Doel van het programma is het gezamenlijk uitwisselen van ervaringen, ideeën, knelpunten, problemen en mogelijke oplossingsrichtingen die binnen de verenigingen spelen. Gezamenlijk is verkend op welke wijze we in de toekomst kunnen samenwerken. Dit omdat we allen hebben geconstateerd dat we voor een deel tegen dezelfde knelpunten en problemen aanlopen.

Acties
Vanuit de sessies hebben we een aantal acties benoemd. Die acties hebben te maken met een tekort aan bestuursleden en 0-meting, daarnaast het opzetten van een algemene vrijwilligerspool.

Tekort aan bestuursleden en 0-meting
1 van de problemen waar we gezamenlijk tegenaan lopen is het tekort aan bestuursleden binnen de verenigingen. Daarbij valt met name op dat de rollen voorzitter, penningmeester en secretaris (dagelijks bestuur) het lastigst te vinden zijn. Tijdens de sessies kwam naar voren dat we elkaar in de toekomst misschien beter kunnen ondersteunen. Daarvoor zijn verschillende oplossingsrichtingen denkbaar bijv. 1 bestuur of kernbestuur voor meerdere verenigingen, uitwisselen van bepaalde rollen t.b.v. anderen, collectieve inhuur door meerdere verenigingen enz.

We merkten tijdens de bijeenkomsten ook dat we van elkaar niet goed wisten waar er welke tekorten/overschotten waren. Daarvoor willen we een 0-meting houden. Nadat we deze “meting” hebben uitgevoerd kunnen we -vraag en aanbod- proberen te matchen en hebben we inzicht in de grootte van de gezamenlijke problematiek. Hierdoor kunnen we gemakkelijker zoeken naar oplossingen waar nodig. Het is goed daarbij niet alleen in het hier en nu te denken, maar ook de ontwikkelingen komende jaren in het achterhoofd te houden.

Algemene vrijwilligerspool t.b.v. alle verenigingen
Soms hebben we een (tijdelijk) tekort aan vrijwilligers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan situaties waarbij je meer vrijwilligers dan normaal nodig (bediening tijdens een jubileum e.d.)en je activiteiten net iets meer vragen als op dat moment voor handen/beschikbaar.

Tijdens de sessies kwam het idee op om een algemene vrijwilligerspool in te richten. Voor deze pool kunnen alle geïnteresseerde verenigingsleden of andere personen zich aanmelden. Zij komen in een (digitale) pool met als basis je email adres. Verenigingen die een beroep willen doen op deze pool kunnen putten uit de mailinglijst die beschikbaar moet komen. Met de mailinglijst als basis kunnen verenigingen een oproep doen en omschrijven wat ze precies waarvoor en wanneer nodig hebben. De vrijwilligers kunnen zich daarna aanmelden indien ze interesse hebben.

Ook valt te denken deze pool uit te breiden waarbij je per pool-lid zijn/haar interesses, kwaliteiten en talenten opneemt. Op basis hiervan kunnen verenigingen vrijwilligers met bepaalde talenten benaderen voor specifieke vraagstukken/hulp enz.

‘t Belke zal haar leden enquêteren of er interesse is voor deelnamen in deze pool.