Gedragsregels zijn regels die TTV ’t Belke belangrijk vindt waaraan een ieder zicht dient te houden.

 

De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

 1. Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.
 2. TTV ’t Belke toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont TTV ’t Belke zich een goede gast.
 3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 4. TTV ’t Belke is huurder van de sportzaal. Dit betekent dat eenieder zich houdt aan de daar geldende huisregels. Denk ook aan de kantine van de Hamar. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden en de kleedkamers is eveneens verboden.
 5. Het gebruik van soft- en harddrugs is verboden.
 6. Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-) intimidaties en discriminatie tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.
 7. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door het bestuur van TTV ’t Belke of de NTTB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. TTV ’t Belke kan de door de NTTB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het desbetreffende verenigingslid.
 8. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 9. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij het bestuur.
 10. Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
 11. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Communiceer met elkaar in plaats van over elkaar!
 12. Het maken van filmpjes/foto’s met de mobiele telefoon of overige media in de kleedkamer en doucheruimte is verboden.
 13. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).
 14. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.

Spelen bij TTV ’t Belke betekent dat je instemt met en je houdt aan de regels/codes, zoals ze hierboven zijn beschreven. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij overtredingen of het niet volgen van de bovenstaande regels/codes disciplinair in te grijpen. Dit kan ook betekenen een waarschuwing, schorsing of zelfs royeren als lid. Schade aan opstallen of eigendommen van de vereniging wordt verhaald op de betrokken(en). Dit zal schriftelijk plaatsvinden.